12-06-09 Illa Entertainment Showcase @ Bar Blu - KingVision